Regulamin

Regulamin Akademii 2012

REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ
WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO
AKADEMIA 2012


§1
Zasady ogólne

1.    Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej "Akademia 2012" może zostać dziecko w wieku od 5 do 11 lat. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe oraz mecze mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
2.    Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów stosownych formularzy o korzystaniu z zajęć treningowych i zawodach sportowych.
3.    Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.    Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii 2012 jest zobowiązany być obecnym na w/w zawodach.
5.     Nieobecność  zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
6.    Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
7.    Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

§2
Prawa i obowiązki zawodnika

1.    W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii 2012.
2.    Zawodnik Akademii 2012 zobowiązany jest:
a)    godnie reprezentować barwy akademii zarówno w trakcie treningu, zawodów sportowych jak i w życiu codziennym,
b)    trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić obuwie dostosowane do nawierzchni, na której są przeprowadzane treningi,
c)    przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
d)    wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e)    być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f)    w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
g)    wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h)    podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
i)    w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
j)    szanować otrzymany sprzęt będący własnością Akademii 2012 Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii 2012, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
3.    Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
4.    Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry uczestników na najbliższy turniej lub mecz.
5.    Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu treningu oraz najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju/meczu.
6.    Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii 2012.
7.    Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia  lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§3
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

1.    W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązani są nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
2.    Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) mogą przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
3.    Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
4.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do terminowego opłacania należności do l0-go dnia każdego miesiąca. Akademia 2012 nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy w formie pisemnej lub elektronicznej zgłosić trenerowi lub koordynatorowi Akademii 2012 czas absencji w treningach.
5.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są z wyprzedzeniem powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
6.    W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej lub elektronicznej trenerowa lub koordynatora Akademii 2012.
7.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego.

§4
Rodzaje wyróżnień

1.    Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii 2012 są:
- pochwała,
- list gratulacyjny,
- dyplom uznania,
- nagroda rzeczowa,
2.    Organem właściwym do przyznania nagrody jest trener prowadzący.

§5
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1.    Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii Piłkarskiej są:
a)    upomnienie,
b)    nagana,
c)    kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
d)    dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek rodzica/opiekuna, może zostać podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii 2012, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Decyzję podejmuje trener prowadzący.

§6
Postanowienia końcowe

1.    O zmianach regulaminu informuję się pisemnie zawodników oraz ich rodziców/opiekunów.
2.    Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii 2012.
3.    Raz na rok trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
4.    Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny

Kategorie

Formularze półkolonii FIO
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
czytaj więcej »
Regulamin Akademii 2012
REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO AKADEMIA 2012§1Zasady ...
czytaj więcej »