Statut Stowarzyszenia AKADEMIA 2012

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji "AKADEMIA 2012" w Suwałkach
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.


1.     Stowarzyszenie na rzecz  Promocji Sportu i Rekreacji "Akademia 2012" z siedzibą w Suwałkach zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
2.    Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy ”Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U.Nr.20 z 1989 r. Poz.104 z póżn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012". Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: AKADEMIA 2012 oraz wyróżniającego go znaku graficznego.
3.    Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.
4.    Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy, również ci nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Stowarzyszenie nabywa osobowość prawna z chwilą wpisu do KRS.
6.    Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią nazwy Stowarzyszenia.
7.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
8.    O przystąpieniu do organizacji , o których mowa w ust. 7 , bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

9.    Celem Stowarzyszenia jest:
-    Działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji;
-    Udzielanie pomocy wyróżniającym się sportowcom i wszystkim innym ludziom potrzebującym pomocy;
-    Pomoc merytoryczna, rzeczowa i finansowa oraz doradztwo we wszystkich dziedzinach związanych ze sportem, rekreacją, rehabilitacją i imprezami sportowymi;
-    Integrowanie różnych podmiotów i ludzi w działaniach na rzecz podnoszenia poziomu sport i rekreacji;
-    Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć sportowych i organizacyjnych;
-    Udzielanie  pomocy osobom dotkniętym nieszczęśliwymi wypadkami bądź chorobami;
-    Wychowanie i edukacja młodzież przez sport i rekreację;
-    Propagowanie zdrowego trybu życia;
-    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiami społecznym;
-    Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w działaniach rozwoju sportu i rekreacji;
-    Działanie na rzecz rehabilitacji osób chorych i upośledzonych;
-    Ochrona i reprezentowanie swoich interesów wobec innych organizacji i instytucji;

10.    Stowarzyszenie realizuje swoje Cele poprzez:
-    Organizowanie zamkniętych oraz publicznych kwest i zbiórek;
-    Organizowanie imprez charytatywnych;
-    Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, itp.;
-    Współpraca z instytucjami i organizacjami różnych form;
-    Inspirowanie i prowadzenie różnych form działań popularyzujących cele Stowarzyszenia;
-    Tworzenie ognisk, klubów, sekcji, organizacji sportowych i rekreacyjnych itp.;
-    Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na cele statutowe Stowarzyszenia;
-    Dokonywanie zakupów na cele statutowe;
-    Organizacja międzynarodowych imprez integracyjnych;
-    Walka z alkoholizmem, narkotykami i innymi uzależnieniami poprzez  sport;
-    Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych;
-    Edukacja;
-    Udział w rozgrywkach krajowych, zagranicznych  zawodach sportowych oraz wszelkich imprezach o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
-    Działalność na rzecz propagowania sportu i rekreacji poprzez wykorzystanie mediów;
-    Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, procedur, terapii oraz szkoleń dla rehabilitantów;

11.    Do realizacji celów Stowarzyszenia, jak również w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zatrudniać pracowników oraz udzielać zamówień, zlecać zadania innym podmiotom i firmom.


Rozdział III.
Członkostwo Stowarzyszenia


12.    Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
-    Członków zwyczajnych;
-    Członków wspierających;
-    Członków honorowych;
13.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna wprowadzona przez co najmniej dwóch innych członków zwyczajnych, która złożyła deklarację oraz uiści składkę członkowską.
14.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, która zaakceptuje cele statutowe Stowarzyszenia, złoży deklarację finansową lub rzeczową na jego rzecz. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba fizyczna do 16 roku życia reprezentowana jest w Stowarzyszeniu przez rodziców lub prawnych opiekunów.
15.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna nie będąca członkiem zwyczajnym, szczególnie zasłużona w działaniach zgodnych z celami stowarzyszenia.
16.    Założyciele Stowarzyszenia staja się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.
17.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmie w drodze uchwały  Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi, w terminie nie dłuższym niż 60 dni  od złożenia deklaracji.
18.    Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu.
19.    Członek zwyczajny ma prawo do:
-    Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
-    Korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia, a także z urządzeń i świadczeń;
-    Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
-    Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
-    Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach i projektach organizowanych i/lub realizowanych przez Stowarzyszenie.
20.    Członek zwyczajny i zobowiązany jest do:
-    Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
-    Przestrzegania Statutu, regulaminów  i uchwał władz Stowarzyszenia;
-    Regularnego opłacania składek członkowskich;
-    Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
21.    Członkowie honorowi, wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22.    Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
23.    Utrata członkostwa następuje na skutek:
-    Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia;
-    Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
    - łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz,
    - nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
    - zalegania w opłacie składek za okres powyżej 3 miesięcy,
    - utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
    - śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
    - działania na szkodę Stowarzyszenia oraz podejmowania czynności             naruszających interesy i dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członków.
24.    Od Uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
25.    Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, jak również aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


26.    Władzami Stowarzyszenia są:
-      Walne Zebranie Członków;
-      Zarząd;
-      Komisja Rewizyjna.
27.    Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej i odwrotnie członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
28.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
29.    Zarząd oraz Komisja Rewizyjna działają i pełnią swoje funkcje pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.
30.    Każdy członek zwyczajny, wspierający i honorowy może w formie pisemnej zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia pod rozpatrzenie przez Walne Zebranie Członków nie pózniej niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
31.    Każdy Członek zwyczajny Stowarzyszenia może wnieść w formie pisemnej swoją kandydaturę do władz nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
32.    Każdy członek Zarządu i każdy członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może  wnieść w formie pisemnej swoją rezygnację z pełnionej funkcji nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
33.    W przypadku nie wpłynięcia żadnego wniosku, o którym mowa ust. 31 i 32 pod głosowanie Walnego Zebrania Członków zostają poddane kandydatury osób dotychczas pełniących funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
34.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
35.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
-    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
-    z głosem doradczym – członkowie honorowi,członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
36.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
37.    Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd.
38.    Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich  członków, co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem zebrania drogą pisemną, elektroniczną bądź telefoniczną.
39.    Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu Członków Zarząd przekazuje wszystkim członkom informacje o:
-    porządku obrad,
-    uchwał, które zostaną poddane głosowaniu,
-    adresu, na który można przesłać głosy pisemne,
-    numeru faksu, na który można przesłać głosy pisemne,
-    adresu poczty elektronicznej, na którą można przesłać głosy pisemne.
40.    Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
41.    Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku.
42.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w  obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, przy czym pod uwagę bierze się członków obecnych na głosowaniu osobiście oraz oddających głosy pisemnie, jeżeli zostały wniesione prawidłowo. Głosowanie jest jawne. Przepis niniejszy stosuje się również do zmiany statutu Stowarzyszenia i uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia.

43.    Głosowanie w Walnym Zebraniu Członków może odbyć się pisemnie bez konieczności obecności członka podczas głosowania.
44.    Głos oddany pisemnie uznaje się za ważny, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
-   głos został wniesiony przed zakończeniem głosowania w taki sposób, że było   możliwe jego odczytanie w momencie przeprowadzania głosowania,
-   dotyczy uchwały, która jest poddana głosowaniu,
-    zawiera dokładną, niebudzącą wątpliwości informację, której uchwały dotyczy oraz jakie jest stanowisko głosującego.
45.    Członkowie decydujący się na głosowanie w formie pisemnej ponoszą pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wymienionych w ust. 43 niniejszego Statutu.
46.    Głosy pisemne można wnosić w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej.
47.    Głosy, które wpłynęły po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę.
48.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
-    Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
-    Uchwalania zmian Statutu;
-    Wybór i odwoływanie wszystkich władz;
-    Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
-    Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
-    Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
-    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
-    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
-    Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
-    Uchylanie Uchwał Zarządu.
49.    Walne zgromadzenie podejmuje Uchwały.
50.    Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
51.    Zarząd składa się z od jednego do trzech członków i w jego skład wchodzi Prezes Zarządu, który kieruje pracami Zarządu. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.
52.    Do kompetencji Zarządu należą:
-    Realizacja celów Stowarzyszenia;
-    Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
-    Sporządzanie planów pracy i budżetu;
-    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
-    Podejmowanie  Uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
-    Uchwalanie wysokości składek członkowskich;
-    Podejmowanie Uchwał o zwolnieniu z opłacania składek  członkowskich w całości lub części w szczególnych przypadkach;
-    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
-    Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
-    Przyjmowanie i skreślanie członków;
53.    W przypadku Zarządu jednoosobowego Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego  Prezes Zarządu samodzielnie reprezentuje Stowarzyszenie, a każdy z pozostałych członków Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie działając łącznie z drugim członkiem Zarządu.
54.    W przypadku podejmowania uchwał o zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia wymagana jest akceptacja wszystkich członków Zarządu.
55.    Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów
56.    Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia oraz Zarządu.
57.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sekretarza oraz Członka.
58.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
-    Kontrolowanie działalności Zarządu;
-    Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
-    Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;
-    Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
-    Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
-    Składanie wniosków o uchylenie Uchwał Zarządu.
59.    Komisja Rewizyjna podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

60.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:
-    Ze składek członkowskich;
-    Darowizn, spadków, zapisów;
-    Dotacji i ofiarności publicznej;
-    Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli jest prowadzona).
-    Innych dopuszczalnych przepisami prawa przychodów.
61.    Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie.
62.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
63.    Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


    ROZDZIAŁ VI
    Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

64.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
     przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
     obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
65.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
      sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
66.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych
      w tym statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
      7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


64.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustaw Prawo o Stowarzyszeniach oraz Kodeks Cywilny.

 

Nasza Statuty